วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

รายชื่อและข้อมูลนักเรียน ชนิดกีฬาฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายชื่อและข้อมูลนักเรียน ชนิดกีฬาฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เด็กชายพุทธชัย  บุญก้อน

เด็กชายบุญนิธิกร เอกศิริ

เด็กชายมงคล  ผลาผล

เด็กชายทนา  พรมภูงา

เด็กชายนนทวัฒน์  ชาวไร่

เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์แดง
เด็กชายไกรสิทธิ์  โสตพงษ์
เด็กชายณธีภัสร์ ฤกษ์ชัยโชติวัตร

เด็กชายภัทรพล บุญปก

เด็กชายปกรณ์  วิทยารักษ์

เด็กชายธนาพร   หนองดี
เด็กชายจิรวิทย์    ศรีทา
เด็กชายก้องเกียรติ แฝงโกฏิ

เด็กชายอภิสิทธิ์  สำเภาทอง

เด็กชายเพชร  เพลากระโทก

เด็กชายบุญญา  บุญมาก

เด็กชายนภดล  สีหานามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปฎิทินภาควิชาฟุตบอล

ทะเบียนแบบฝึก